?
spacer
.....................به شمالی باستان خوش امدید
Welcome to www.shamali.net - Enjoy your visist 1
  1
The Ancient Shamali 1
1
امیر حبیب الله
خادم دین رسول الله
فصل دوم

آمادگی دولت برای سرکوب کردن مبارزین:

امان الله به وزارت حربیه دستور داد تا برای سرکوب نمودن مردم شمالی قوه ای به آنصوب سوق نماید ولی وزارت حربیه که تمام عساکر خود را بخاطر خاموش شدن شعلهء قیام به مشرقی اعزام نموده بود به مشکل توانست قوای محدودی تهیه کند در همین وقت علی احمد خان نیز از طریق کوهستان به کابل رسید و جریان قیام شمالی را به شاه گزارش داد و گفت: زعما و علمای شمالی اعمال حکومت را غیر اسلامی وانمود کرده فتوای جهاد را علیه حکومت شما صادر نموده اند و صدور این فتوی سبب شده است تا مردم شمالی از صغیر تا کبیر و از زن و مرد به قیام کنندگان بپیوندند. بناً شاید دولت با قوای ضعیف نتواند جلو همچو قیام مردمی را سد کند. پس ایجاب میکند تا یک قوت بزرگ از پشتون ها تهیه گردیده جانب شمالی سوق شود تا آنوقت طیارات دولت مواضع اشرار را بمباردمان نماید و تشویق بین شان حاکم باشد.

امان الله پیشنهاد احمد علی خان را پذیرفته به خود او در جهت تهیهء قوا اختیار داد و ضمناً دستور بمباردمان قلعهء حسین کوت را صادر نمود.و طیارات دولت که پیلوت های روسی داشتند به بمباردمان حسین کوت پرداختند که در طول یک هفته و چهار پرواز به هیچ کسی صدمهء وارد نشد و صرف یک خر کشته شد. 

یک ضایعه:

در قیام شمالی اهالی تگاب نقش عمده داشتند چه در جنگهای کابل و چه در نبرد های جبل السراج و چاریکار و غوربند شهامت بی نظیری از خود نشان داده مورد تقدیر مبارزین قرار گرفتند.

هنگام عقب نشینی قوای مبارزین به حسین کوت به خاطر اینکه افراد دولت در بین آنها رخنه نکند قلعه و نواحی آن تحت نظارت شدید قرار گرفت و به مسئولین امنیت نان شب توزیع گردید. 

یکروز عبدالغفور خان تگابی با تعدادی از دوستان خود به بیرون قلعه رفته بود و پس از نماز شام به قلعه برگشت، دروازه بان قلعه محمد عمر پسر سید علی به آنها دستور توقف داده و طالب نام شب گردید ولی ایشان به راه خود طرف دروازهء قلعه ادامه دادند. پهره دار شلیک نمود و عبدالغفور خان به قتل رسید، این حرکت روحیه بر روحیه مردم تگاب تاثیر منفی به جا گذاشت و با وصف اظهار و معذرت از جانب مسئولین امنیتی و حتی شخص خود حبیب الله کلکانی آنها قهراً همکاری با مبارزین را ترک گفته عازم تگاب شدند که این حرکت بر صدمهء بزرگی بر پیکر قوت های مبارزین وارد کرد. علاوه بر آن شدت سرما نیز سبب شد تا عده ای از مبارزین سنگر را رها و عازم منازل شان شوند.

Copyright Shamali.net All Rights Reserved.
Register Forgot Pass?